Γενικοί Όροι Συμμετοχής στην πλατφόρμα

Η βασική υπηρεσία που παρέχεται από την πλατφόρμα Re(W)eee είναι αυτή της διευκόλυνσης αναζήτησης, ως προς την ανταλλαγή χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών ή/και ηλεκτρονικών αγαθών μεταξύ των μελών του. Η πλατφόρμα Re(W)eee σε καμία περίπτωση δεν ενεργεί ως μεσάζων, για την τέλεση των ανταλλαγών ή περαιτέρω συναλλαγών, ούτε εμπλέκεται στη διαδικασία ανταλλαγής ανάμεσα στα μέλη.

Ενόψει της συγκεκριμένης ιδιότητάς του, ως μέσον διευκόλυνσης, δεν δύναται να ελέγχει το σύνολο των συσκευών που διατίθενται προς ανταλλαγή και να εγγυηθεί την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, τη λειτουργία ή την ποιότητά του, δε φέρει κατά συνέπεια ουδεμία ευθύνη για τυχόν ελαττώματα που βρεθούν στην ανταλλαχθείσα συσκευή. Επίσης δεν δύναται να εγγυηθεί ότι ένα μέλος του θα ολοκληρώσει μια ανταλλαγή. Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των μελών να επιβεβαιώσουν ότι τα αγαθά ανταλλάχθηκαν επιτυχώς.

Οι όροι αυτοί γνωστοποιούνται για να αποσαφηνίσουν τις διάφορες ευθύνες όλων των μελών της κοινότητας της Re(W)eee. Θα πρέπει να τηρούνται από όλους για να εξασφαλιστεί ότι η πλατφόρμα αυτή λειτουργεί ομαλά και προσφέρει μια διασκεδαστική και παραγωγική εμπειρία για όλα τα μέλη και επισκέπτες της κοινότητας.

Είναι αμοιβαίως αποδεκτό και κατανοητό ότι, παρόλο που η πλατφόρμα Re(W)eee παρέχει στους χρήστες/μέλη του την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα προς ανάρτηση/δημοσίευση περιεχομένου, όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα μηνύματα και όλο το περιεχόμενο, είτε αναρτάται δημόσια είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης/μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του Δωρεά/Ανταλλαγή του ReWeee. Συνακολούθως, η επιμέλεια και ευθύνη ανταλλαγής και διακίνησης προϊόντων ή/και αγαθών, βαραίνει αποκλειστικά τα εγγεγραμμένα μέλη.

Επιπλέον οι χρήστες/ μέλη της πλατφόρμας Re(W)eee οφείλουν να έχουν προβεί σε οριστική / μόνιμη διαγραφή ή/και εξάλειψη των προσωπικών στοιχείων και δεδομένων που ενδεχομένως περιέχονται στις ηλεκτρονικές συσκευές που δωρίζουν ή ανταλλάσσουν μέσω της πλατφόρμας της πλατφόρμας Re(W)eee προκειμένου να αποτραπεί τυχόν επαναφορά των δεδομένων. Στην περίπτωση δε που, για οποιονδήποτε λόγο, ένα αγαθό - προϊόν ανταλλαγής ή δωρεάς, περιέχει προσωπικά ή/και ευαίσθητα δεδομένα τα οποία δεν έχουν διαγραφεί, τα δεδομένα αυτά δεν θα πρέπει να διαρρεύσουν, κοινοποιηθούν ή δημοσιευθούν από τον αποδέκτη της ανταλλαγής/δωρεάς. Η πλατφόρμα Re(W)eee σε καμμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε διαρροή ευαίσθητων στοιχείων ή/και προσωπικών δεδομένων ήθελε προκύψει από τις συσκευές που δωρίζονται / ανταλλάσσονται μέσω της πλατφόρμας Re(W)eee .

Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της πλατφόρμας Re(W)eee δύναται να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη ή υπαίτια η Re(W)eee, αφενός για οποιαδήποτε πράξη ή παράληψη, αφετέρου για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψει από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες/μέλη στις υπηρεσίες του.

Η πλατφόρμα Re(W)eee δεν καθίσταται υπαίτια για οποιαδήποτε ζημία ή πραγματικό ελάττωμα που υπάρχει ήδη στα αγαθά που λαμβάνουν οι χρήστες από τις ανταλλαγές ή δωρεές που πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας ή/και βλάβη λόγω κακής λειτουργίας των αγαθών που ήθελε προκύψει μετά την παραλαβή του αγαθού, καθώς και για οποιαδήποτε εσφαλμένη παρουσίαση αγαθών εντός της ιστοσελίδας, ή για την αποτυχία οποιαδήποτε ανταλλαγής ανάμεσα στα μέλη αυτής.


Με στόχο να αποτραπούν κακές ή αποτυχημένες ανταλλαγές και συνάμα να ανταμειφθούν οι επιτυχημένες συναλλαγές, παρέχεται από την ιστοσελίδα η δυνατότητα αξιολόγησης και βαθμολόγησης μεταξύ των χρηστών/μελών.


Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας ή παραπλάνησης, η πλατφόρμα Re(W)eee δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της Re(W)eee στις οποίες προβαίνει με ατομική του βούληση. Κάθε είδους ανάρτηση, καθώς και τα περιεχόμενα αυτών, στην ιστοσελίδα της πλατφόρμα Re(W)eee παρέχονται ακριβώς «ως έχουν» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιονδήποτε τρόπο.

Όλοι οι χρήστες της Re(W)eee μπορούν να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα και έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν ως μέλη εφόσον: Τα μεν φυσικά πρόσωπα είναι άνω των 18 ετών, αμφότερα δε έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και διαθέτουν έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Τα νομικά πρόσωπα και δή ΜΚΟ θα πρέπει να κοινοποιήσουν στους διαχειριστές της ιστοσελίδας το καταστατικό και το έγγραφο έναρξης των δραστηριοτήτων της στην εφορία.


Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στην/στις υπηρεσία/ες της Re(W)eee συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες, σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από την πλατφόρμα Re(W)eee στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενά του και β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.


Σε τυχόν περίπτωση που παρέχονται αναληθή, ανακριβή και μη ολοκληρωμένα στοιχεία, η πλατφόρμα Re(W)eee έχει το δικαίωμα να δεσμεύσει ή και να τερματίσει τον λογαριασμό του χρήστη, καθώς επίσης και να αρνηθεί οποιαδήποτε μελλοντική χρήση μερικών ή όλων των υπηρεσιών του.


Η πλατφόρμα Re(W)eee παρέχει στους χρήστες του υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους.

Η χρήση της ιστοσελίδας απαιτεί κωδικό ασφαλείας (password). Το μέλος συμφωνεί να διατηρήσει την εμπιστευτικότητα του κωδικού ασφαλείας και είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για τις ενέργειες που συνδέονται με τη χρήση του. Τα εγγεγραμμένα μέλη ουδέποτε θα πρέπει να κοινοποιούν κατά τις αναρτήσεις τους ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα όπως προσωπικούς τηλεφωνικούς αριθμούς, διευθύνσεις, αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών κ.α. Οι πληροφορίες επικοινωνίας θα κοινοποιούνται δια μέσου της αυτοματοποιημένης διαδικασίας – ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), κατόπιν προσφοράς και αποδοχής των προϊόντων μεταξύ των εγγεγραμμένων μελών για την ορθή επίτευξη της εκάστοτε ανταλλαγής.


Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα την πλατφόρμα Re(W)eee για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Η πλατφόρμα Re(W)eee δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

Το φαινόμενο της οικονομικής απάτης παρατηρείται έντονα, κατά την πάροδο των τελευταίων ετών και στο πλαίσιο εφαρμογής και λειτουργίας του Διαδικτύου. Οι παραβάτες έχουν ως σκοπό την κακόβουλη χρήση των ατομικών στοιχείων των μελών και λοιπών ατομικών τους πληροφοριών. Ένας ιστότοπος ή ένα μήνυμα διαμέσου ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) είναι αρκετό για τους παραβάτες ώστε να υποκλέψουν τέτοιου είδους πληροφορίες. Η Re(W)eee ουδέποτε θα ζητήσει από τα μέλη, πέραν των πληροφοριών εγγραφής (συγκεκριμένα ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας), προσωπικά «ευαίσθητα» δεδομένα, όπως αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, αριθμούς πιστωτικών καρτών και άλλων παρεμφερών ατομικών της πλατφόρμας Re(W)eee καταστεί θύμα ηλεκτρονικής απάτης, είτε διαμέσου ηλεκτρονικού μηνύματος, είτε ψευδούς διαφημίσεως και λοιπών από τρίτα μέρη, τα οποία δεν συνδέονται με την Re(W)eee θα πρέπει άμεσα να ενημερώσει τον διαχειριστή στην ηλεκτρονική διεύθυνση reweee.app@gmail.com .

Για την προάσπιση της εύρυθμης λειτουργίας της πλατφόρμας Re(W)eee οι χρήστες αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της για:

 1. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενo ποινικό αδίκημα.

 2. Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.

 3. Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

 4. Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών της πλατφόρμας Re(W)eee.

 5. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.

 6. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών).

 7. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.

 8. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

 9. Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες της πλατφόρμας Re(W)eee ή παρακοή των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.

 10. Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία της πλατφόρμας Re(W)eee.

 11. Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών/μελών (όπως η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών/μελών).

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Κατά την εγγραφή του μέλους θα πρέπει να δηλώνονται τα πραγματικά στοιχεία ώστε αν κάτι τύχει να μπορεί ο διαχειριστής να επικοινωνήσει με το μέλος.

Το όνομα χρήστη (username) δεν μπορεί να περιέχει λέξεις ή φράσεις οι οποίες είναι τροποποιημένες ή μη επωνυμίες νομικών προσώπων και εταιρειών, κατατεθέντα σήματα ή δικτυακούς τόπους ή να περιέχει λέξεις/φράσεις απειλητικές, προσβλητικές, υβριστικές, ρατσιστικές ή να είναι παραποίηση ενός username που χρησιμοποιείται ήδη με σκοπό την προσβολή, ειρωνεία ή το χλευασμό άλλου μέλους.

Απαγορεύονται τα μηνύματα με προσωπικές επιθέσεις ή με τη χρήση ειρωνικών, χλευαστικών και προσβλητικών εκφράσεων και προσωπικών χαρακτηρισμών. Οι όποιες προσωπικές αντιπαραθέσεις θα πρέπει να γίνονται σε κόσμιο επίπεδο, και σε ήπιο τόνο, ώστε να μην προσβάλλεται ο συνομιλητής.

Επίσης απαγορεύεται η συστηματική υποβολή μηνυμάτων ή θεμάτων που ως στόχο έχουν να δημιουργήσουν έριδες, αντιδικίες, καυγάδες ή άσχημο κλίμα στην πλατφόρμα.

Απαγορεύονται οι διαφημίσεις οποιουδήποτε είδους χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Διαχειριστή. Επίσης απαγορεύεται το spamming (αποστολή ανεπιθύμητου ή διαφημιστικού μηνύματος) είτε δημόσια είτε με προσωπικά μηνύματα, αγγελίες ή προσφορές για διάθεση απαγορευμένων από την ισχύουσα νομοθεσία αγαθών (περιλαμβάνονται αγγελίες για προϊόντα που θίγουν τους νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας όπως αντιγραμμένες ταινίες σε DiVX, DVD-R, VCD και ηχογραφημένες εκτελέσεις μουσικών έργων σε ψηφιακά αρχεία mp3, wma, wav με εξαίρεσε της νόμιμες κλπ)

Απαγορεύεται ΡΗΤΑ η οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή μεταξύ των μελών στις αγγελίες χαρίσματος ή ζήτησης.

Η πλατφόρμα Re(W)eee σε οποιοδήποτε στάδιο των ανωτέρω ενεργειών, δεν καθίσταται υπεύθυνο για οποιαδήποτε διακοπή, καθυστέρηση ή επιπροσθέτως χειροτέρευση της ποιότητας των υπηρεσιών εξαιτίας απρόσμενων αιτιών και συνθηκών, την επέλευση των οποίων δεν δύναται να ελέγξει. Ως αίτια ανωτέρας βίας λογίζονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πόλεμοι (κηρυγμένοι ή μη), απεργίες, ατυχήματα, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες, σεισμοί ή άλλα φυσικά φαινόμενα, τρομοκρατικές ενέργειες, δολιοφθορές, κυβερνητικές απαγορεύσεις, πράξεις ελληνικών ή κοινοτικών ή άλλων αρχών, εμπορικός αποκλεισμός, διακοπή ή βλάβη στο σταθερό δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ή σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα τρίτων, δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές παραγγελίες και λοιποί λόγοι.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΙΩΝ

Η παραλαβή του αντικειμένου γίνεται μετά από συνεννόηση μεταξύ των μελών αλλά κυρίως σύμφωνα με τον τρόπο που βολεύει τον χαρίζοντα και με δαπάνη του παραλήπτη.

Τα μέλη οφείλουν να παραδίδουν τα προϊόντα της ανταλλαγής ή δωρεάς με όλα τα απαραίτητα έγγραφα που τα συνοδεύουν (ενδεικτικά άδεια χρήσης λογισμικού, εγγύηση εφόσον ακόμη ισχύει κ.λπ.).

Σε περίπτωση αποστολής του αντικειμένου η πλατφόρμα δεν εμπλέκεται, παρά οι λεπτομέρειες της αποστολής γίνονται αποκλειστικά και μόνο κατόπιν συνεννόησης μεταξύ των μελών.

Το επιτρεπτό όριο αποδοχής ή/και ανταλλαγής αγαθών είναι 5 αντικείμενα ανά μήνα τα οποία δεν υπερβούν τα 20 αντικείμενα ανά έτος. Εξαιρούνται τα μέλη - ΜΚΟ τα οποία μπορούν να δεχθούν αγαθά πέρα του προαναφερόμενου ορίου. Συγκεκριμένα, για τα μέλη -ΜΚΟ το επιτρεπτό όριο αποδοχής αγαθών ή/και ανταλλαγής αγαθών είναι 10 αντικείμενα ανά μήνα τα οποία δεν μπορούν να υπερβούν τα 50 αντικείμενα ανά έτος.

Τα εγγεγραμμένα μέλη της πλατφόρμας Re(W)eee που πραγματοποιούν τις ανταλλαγές, υποχρεούνται να αξιολογούνται εκατέρωθεν με την ολοκλήρωση αυτών. Συνακόλουθα, η αξιολόγηση αποτελεί ιστορικό της δραστηριότητας των χρηστών στην πλατφόρμα Re(W)eee.

Οι χρήστες που συμμετέχουν στην αξιολόγηση συμφωνούν να παράσχουν ακριβείς πληροφορίες χωρίς προσβλητικά ή υποτιμητικά σχόλια μόνο για τις ανταλλαγές, με τις οποίες σχετίζονται σε πραγματικό χρόνο (δεν πρέπει να γίνονται αναφορές σε παλιότερες ή μελλοντικές ανταλλαγές). Οι χρήστες συμφωνούν κατά την αξιολόγηση να μην αναφέρουν προσωπικά στοιχεία, όπως ονόματα ή στοιχεία επικοινωνίας.

Μη συμμόρφωση με τους παρόντες όρους μπορεί να επιφέρει απόσυρση της αξιολόγησης, στην οποία προέβη ένας χρήστης, από το διαχειριστή του. Συνεχείς αναιτιολόγητες αρνητικές αξιολογήσεις ή πολλαπλές αδικαιολόγητες ακυρώσεις ανταλλαγών μπορεί να επιφέρουν ακύρωση του λογαριασμού μέλους του χρήστη.

Σε περίπτωση που ένα μέλος λαμβάνει συνεχείς αιτιολογημένες αρνητικές αξιολογήσεις, ο διαχειριστής της ιστοσελίδας μπορεί να προβεί σε ακύρωση του λογαριασμού του μέλους.

Τα μέλη της πλατφόρμας Re(W)eee διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν την ακύρωση μιας ανταλλαγής. Σε περίπτωση που συναινούν όλα τα μέρη, η ανταλλαγή ακυρώνεται αυτόματα. Σε περίπτωση που ένα μέλος έχει αναρτήσει ένα προϊόν προς ανταλλαγή ή δωρεά, για το οποίο δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον, μπορεί να ακυρώσει την ανάρτηση. Εφόσον έχει ήδη εκδηλωθεί ενδιαφέρον, η ανταλλαγή ή η δωρεά ακυρώνεται μόνο σε περίπτωση που συναινούν και τα δύο μέρη.

Σε περίπτωση που ένα μέλος δεν συμφωνεί με την ακύρωση της ανταλλαγής αιτιολογεί την διαφωνία του ενημερώνοντας τον διαχειριστή της πλατφόρμας Re(W)eee.

Ο διαχειριστής ζητά από το μέλος που ζήτησε αρχικά την ακύρωση να αιτιολογήσει την ενέργειά του. Εν συνεχεία, αξιολογεί τα επιχειρήματα όλων των μελών, βαθμολογεί τους χρήστες και ακυρώνει την ανταλλαγή.

Ο διαχειριστής σε περίπτωση που διαπιστώσει αδικαιολόγητη ακύρωση της ανταλλαγής από κάποιο μέλος διατηρεί το δικαίωμα κατάργησης της διαθεσιμότητας της συγκεκριμένης ανάρτησης στην πλατφόρμα Re(W)eee .

Μέλη που δημιουργούν προβλήματα (π.χ ζητάνε συνέχεια, είναι προσβλητικά, υβριστικά, δεν είναι συνεπείς σε συναντήσεις, δεν πληρώνουν έξοδα αποστολής, δεν παίρνουν πίσω ελαττωματικά αντικείμενα κ.α) πρέπει να αναφέρονται από τους χρήστες με μυστική αναφορά προς τη διαχειριστική ομάδα.

Ο διαχειριστής της Re(W)eee έχει τη δυνατότητα να απαγορεύσει την πρόσβαση στη Re(W)eee και στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού ανά πάσα στιγμή, σε μέλος που δεν συμμορφώνεται με τους όρους χρήσης. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί προσωρινά ή επ’ αόριστον. Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα επίσης να αποσύρει προσωρινά ή οριστικά οποιοδήποτε ανάρτηση για δωρεά ή ανταλλαγή, αν πιστεύει ότι το συγκεκριμένο αγαθό δεν συμφωνεί με τις κατευθυντήριες γραμμές που πηγάζουν από τους όρους χρήσης ή ο χρήστης που έχει πραγματοποιήσει την ανάρτηση δεν συμμορφώνεται με τους όρους χρήσης.

Η πλατφόρμα Re(W)eee δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων, στις οποίες παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η πλατφόρμα Re(W)eee σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των websites και των σελίδων, στις οποίες παραπέμπει ή συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Κάθε χρήστης/μέλος, με τους παρόντες όρους χρήσεως, συναινεί και αποδέχεται την τυχόν προώθηση και προβολή των ατομικών του «δεσμών» και αναρτήσεων σε ιστοσελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, λ.χ. Facebook, Twitter, Google plus και λοιπών, από άλλα εγγεγραμμένα μέλη, χωρίς καμία απορρέουσα ευθύνη της πλατφόρμας Re(W)eee.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ρητώς κάθε δημοσίευση, ανάρτηση, προώθηση και προβολή εντός της διαδικτυακής πλατφόρμας Re(W)eee οι οποίες αφορούν υπηρεσίες και προϊόντα άλλων φορέων, επιχειρήσεων και λοιπών. Σε αντίθετη περίπτωση και κατά τη διακριτική ευχέρεια των διαχειριστών, τέτοιου είδους "δεσμοί" θα διαγράφονται.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη της πλατφόρμας Re(W)eee διέπεται από το Ν. 2472/1997, όπως τροποποιημένος ισχύει, καθώς και από το νέο Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών».

Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους, με εξαίρεση όπου προβλέπεται ρητά από το Ν. 2225/1994, όπως τροποποιημένος ισχύει, στις αρμόδιες και μόνο Αρχές. Η επεξεργασία πραγματοποιείται από Δημόσια ή Δικαστική Αρχή και είναι αναγκαία είτε για λόγους εθνικής ασφάλειας, είτε για την εξυπηρέτηση των αναγκών εγκληματολογικής ή σωφρονιστικής πολιτικής και αφορά τη διακρίβωση εγκλημάτων ή λοιπών ποινικών καταδικών.

Η πλατφόρμα Re(W)eee δε φέρει ουδεμία ευθύνη, έναντι χρηστών, για τυχόν διαρροή προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ μέρους τους, μέσα από τις ιστοσελίδες του, αναφορικά με προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων.

Συνακόλουθα, κάθε δημοσίευση, προώθηση, διαρροή ή άλλη, εντός της διαδικτυακής πλατφόρμας Re(W)eee , που δεν διασφαλίζει το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων μεταξύ των εγγεγραμμένων μελών θα θεωρείται καταχρηστική και θα διαγράφεται από τους διαχειριστές.

Η πλατφόρμα Re(W)eee διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς, παροχής και βελτίωσης των υπηρεσιών του. Στην περίπτωση των «δεσμών» προς άλλους δικτυακούς τόπους, η πλατφόρμα Re(W)eee δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Η πλατφόρμα Re(W)eee δεσμεύεται για τη διασφάλιση και ομαλή λειτουργία των όποιων συναλλαγών και μεταφορά δεδομένων μεταξύ των χρηστών του. Η παρούσα πλατφόρμα, ιστοσελίδα και όλοι οι λοιποί μηχανισμοί, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των παρασχεθεισών υπηρεσιών, χρησιμοποιούν πιστοποιημένη και ασφαλή σύνδεση τεχνολογίας SSL (Secure Socket Layer). Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server πραγματοποιείται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. Οι φυλλομετρητές (browsers) Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari και Google Chrome υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL και προτείνεται η χρήση τους για τη σύνδεση στην ιστοσελίδα του Re(W)eee.

Το έργο LIFE REWEEE αποτελεί μοναδικό και αποκλειστικό δικαιούχο της πλατφόρμας Re(W)eee και ολόκληρος ο σχεδιασμός και μηχανισμός, όπως και κάθε τεχνική εφαρμογή, εγγραφή, απόδοση κώδικα, εμπορικά σήματα, όπως και οποιαδήποτε περαιτέρω μέθοδος λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν την παρούσα Διαδικτυακή Εφαρμογή αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του έργου. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ρητά, οποιαδήποτε τυχόν πώληση, αντιγραφή, τροποποίηση, παραποίηση, μίμηση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση ή μεταφόρτωση, μετάδοση, διανομή ή εκμετάλλευση των εμπορικών σημάτων, του περιεχομένου και των λειτουργιών της Διαδικτυακής Πλατφόρμας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, εν μέρει ή εν όλω, χωρίς την έγγραφη συναίνεση και άδεια της δικαιούχου Εταιρείας. Τα λοιπά προϊόντα που αναφέρονται στην πλατφόρμα Re(W)eee και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών - φορέων, ενώσεων κλπ, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των φυσικών ή νομικών προσώπων αυτών.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης, όπως και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει ανάμεσα στα μέλη/χρήστες και την Εταιρεία, αρμόδια προς επίλυση είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Cookies disclaimer
Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.